Förskolan Vetenskaparna AB

Köregler / Klagomålshantering

Köregler och Klagomålshantering

Förskolans köregler:

Regler vid fördelning av platser i enlighet med Stockholm stad
Vid ledig plats ska erbjudande gå till de barn som valt att stå i kö till
verksamheten. Bland dessa barn görs följande urval:
1. Barn med behov av stöd för sin utveckling i form av förskola
enligt 8 kap 7 och 14 § skollagen
2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom
garantitiden.
3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på
förskolan erbjuds plats före andra barn.
4. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn
har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för
placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.
-Förskolan Vetenskaparna står med i Stockholms stads gemensamma kö (och har alltså ingen egen kö).
-Förskolan följer avgiften via maxtaxan (inga övriga avgifter tas ut).
-Vid mindre barn på förskolan (under tex sommartid) slår vi ihop oss med vår andra enhet Miniforskarna.
-Förskolan har 4 planeringsdagar varje år (2 dagar per termin). Vi informerar alltid om dessa dagar en termin i förväg, och även dessa dagar är barnen på Miniforskarna.
-Uppsägningstiden från förskolan är 1 månad, detta gäller från det datum föräldern säger upp platsen på Stockholms stads intranät ”Min barnomsorg”.
-Man betalar förskoleavgift för barnet till och med sista uppsägningsdagen.

Klagomålshantering:

All personal har som uppdrag att ta emot ev synpunkter och klagomål. Klagomålshantering är en del av vårt kvalitetsarbete, som ska resultera i ständiga förbättringar av vår verksamhet.

Så här gör du:

• Om du är missnöjd med något i verksamheten, eller den inte motsvarar dina förväntningar, ska du i första hand framföra det till personalen. Tillsammans försöker ni lösa det som du är missnöjd med. 

• Om du fortfarande är missnöjd, eller om du tycker att du inte får hjälp eller svar av personalen, kan du vända dig till rektorn. 

• Kvarstår ditt missnöje kan du göra ett skriftligt klagomål. Blanketten får du av personalen eller rektorn. Klagomålet lämnar eller skickar du till förskolan. 

• Du får en första kontakt inom fem arbetsdagar.
• Rektorn tar löpande upp klagomålsärenden till dialog på arbetsplatsträffar.
Önskar du lämna synpunkter eller klagomål anonymt kan du ringa förskolan på tel 076-7878889 eller skicka skriftligt klagomål via brev till Förskolan Vetenskaparna, Högbergsgatan 48, 11826 Stockholm

Det här händer med ditt klagomål:

• Huvudmannen ska inom fem arbetsdagar ha en första kontakt med den som lämnat klagomålet.
* Huvudmannen handlägger och dokumenterar ärendet. Handläggningstiden kan variera beroende på vad klagomålet gäller, men bör som inriktning vara högst två veckor. 

• När utredningen är avslutad ansvarar huvudmannen för att utredningen återkopplas till den som lämnat klagomålet. Utredningen lämnas även till rektorn. 


Förskolan VETENSKAPARNA - Högbergsgatan 48 - 118 26 Stockholm