Förskolan Vetenskaparna AB

Inflytande

Så här arbetar vi med inflytande på vår förskola

Vårt uppdrag på förskolan regleras via de nationella målen i Skollagen samt Läroplanen för förskolan-18. Utöver dessa följer vi Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg, Barnkonventionen samt verksamhetens egna framtagna underlag via vår Verksamhetsplan, Vårt systematiska kvalitetsarbete, vår Matpolicy, Likabehandlingsplan samt plan mot Diskriminering och kränkande behandling.
Förskolan har även ett systematiskt Barnsäkerhets- och Brandskyddsarbete.

För att på bästa sätt stimulera till barns utveckling kopplade till de nationella målen är vårt samarbete med er föräldrar ovärderligt. Era tankar och synpunkter är en mycket viktig del av vårt arbete på förskolan och något vi värdesätter högt.
Ni är alltid välkomna att framföra synpunkter; både vad ni upplever fungerar bra men även det ni upplever kan förbättras.
Ni är hela tiden med oss i verksamheten, via muntliga diskussioner, frågeformulär, inbjudan till föräldrarådet, föräldrafikan, möten, mailkontakt eller vardagliga möten i tamburen.
Vi mailar månadsvis ut brev till er på intranätet kring hur vi arbetar i våra grupper samt vad vi planerar inför nästkommande månad, och lägger dagligen ut bilder och text i vår förskoleapp kopplade till våra projekt, utflykter och målen i LpFö. Vi försöker med andra ord ha med er så mycket som möjligt på vår pedagogiska resa, via insyn och inflytande.

Barnrådet på vår förskola

På vår förskola har vi ett Barnråd som en del i att förverkliga vårt demokratiska uppdrag. Genom barnrådet får barnen på förskolan tycka och tänka till i viktiga frågor såsom integritet, förhållningssätt, arbetssätt och miljön på förskolan. Syftet med barnråd är att barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga, i sina liv och i den situation de befinner sig i på förskolan.

Ur Lpfö-18:
" Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna upp­ fattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.

Föräldrarådet på vår förskola

Syftet är att vara vägledande i frågor som rör alla våra barn och fungera som en samverkansgrupp för alla barns och familjers bästa på vår förskola. Vidare även kunna fungera som en informationslänk mellan rektor, pedagoger och föräldrar.

Föräldrarådsrepresentanterna lyfter frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv, och föräldrarådet tillsammans med rektorn träffas i genomsnitt 2 gånger per år.

Din åsikt är viktig för oss

Ur Lpfö-18:
" För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. "

En gång per år skickar Stockholms stad ut föräldraenkäter till er föräldrar att svara på gällande vår verksamhet. Enkäten än viktig för vårt systematiska kvalitetsarbete samt ett tillfälle för er att synliggöra hur ni upplever vår verksamhet.

Förskolan VETENSKAPARNA - Högbergsgatan 48 - 118 26 Stockholm